کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کردستان

سخن روز

کردستان  و  سنت گرامیداشت روز جهانی کارگر

komalah
  طی بیش از چهار دهه مبارزه و مقاومت در کردستان، سنت های پیشرو ارزنده ای در این جامعه تثبیت شده است. یکی از این سنت ها، برگزاری مراسم روز جهانی كارگر است. این سنت در دشوارترین روزهای حاکمیت جمهوری اسلامی و حتی در شرایطی که جنگ ارتجاعی ایران و......
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨کومه له در مورد کولبری

foad
آنچە کە کولبری نام گرفتە است در حقیقتنمی توان نام شغل را بر آن نهاد، بلکه بیش تر نوعی پیش فروش جان و سلامت جسمی مردم زحمتکش کردستان است در مقابلِ تامین یک زندگی بخور و نمیر. کولبری در مرزها حاصل تبعیض سیستماتیک، بیکاری گسترده و رو به افزایش جوانان...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه کنگره 18 کومه له در باره مسئله ملی کرد

foad
خاورمیانه یکی از کانونهای بحران سیاسی در جهان امروز است. این منطقه به نقطه تلاقی تضاد منافع قدرتهای امپریالیستی و دولتهای بورژوائی محلی تبدیل شده است. کشمکش بر سر کسب هژمونی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی این قدرتها، خاورمیانه را به درون جنگها و درگیریهایی کشانده است که هیچ...
سخن روز

برگی از تاریخ مقاومتی عادلانه و سرفرازانه در کردستان

      بخش اول امروز یکشنبه 27 مرداد است. 41 سال پیش در چنین روزی، خمینی فرمان جهاد علیه مردم کردستان را صادر کرد. یک روز پس از صدور این فرمان در روز 28 مرداد سال 1358، لشکری از پاسداران جهل و خرافه برای سرکوب مردم مبارز و انقلابی......