کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کردستان

سخن روز

درسهایی از یک مقاومت سرفرازانه سخنی به مناسبت سالروز فرمان جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان

-
امروز پنجشنبه ۲۷ مرداد ماه، سالروز صدور فرمان جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان است. ۴۳ سال پیش در روز ۲۷ مرداد، خمینی به نیروهای سپاه و ارتش و کمیته ها و دارودسته های مختلف مسلح خود فرمان داد تا از هر سو روانه کردستان شوند و شور انقلابی مردمی...
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در محکومیت کشتار گردشگران در اطراف زاخو در اقلیم کردستان

-
ارتش جنایتکار ترکیە در ادامە حضور و اقدامات تجاوزگرانە خود در اقلیم کردستان ، امروز چهارشنبە ٢٠ ژوئیە ٢٠٢٢ روستای “پرخ” محل سکونت گردشگران کە اکثر آنها از مناطق جنوب عراق به این مکان توریستی آمده بودند را توپ باران نمود...
سخن روز

کردستان  و  سنت گرامیداشت روز جهانی کارگر

-
  طی بیش از چهار دهه مبارزه و مقاومت در کردستان، سنت های پیشرو ارزنده ای در این جامعه تثبیت شده است. یکی از این سنت ها، برگزاری مراسم روز جهانی كارگر است. این سنت در دشوارترین روزهای حاکمیت جمهوری اسلامی و حتی در شرایطی که جنگ ارتجاعی ایران و......
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨کومه له در مورد کولبری

-
آنچە کە کولبری نام گرفتە است در حقیقتنمی توان نام شغل را بر آن نهاد، بلکه بیش تر نوعی پیش فروش جان و سلامت جسمی مردم زحمتکش کردستان است در مقابلِ تامین یک زندگی بخور و نمیر. کولبری در مرزها حاصل تبعیض سیستماتیک، بیکاری گسترده و رو به افزایش جوانان...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه کنگره 18 کومه له در باره مسئله ملی کرد

-
خاورمیانه یکی از کانونهای بحران سیاسی در جهان امروز است. این منطقه به نقطه تلاقی تضاد منافع قدرتهای امپریالیستی و دولتهای بورژوائی محلی تبدیل شده است. کشمکش بر سر کسب هژمونی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی این قدرتها، خاورمیانه را به درون جنگها و درگیریهایی کشانده است که هیچ...