کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

foad

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در مورد مظلوم نمایی جریان انشعابی

foad
هم چنانکه اطلاع دارید علیرغم خواست ما اقلیتی از رفقای جریان ما انشعابی ناخواسته، غیر سیاسی، غیر قابل درک را به کومه له و حزب کمونیست ایران تحمیل کردندومتاسفانه تلاشهای ما برای جلوگیری از وقوع آن به نتیجه نرسید....