کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در مورد مظلوم نمایی جریان انشعابی

foad
هم چنانکه اطلاع دارید علیرغم خواست ما اقلیتی از رفقای جریان ما انشعابی ناخواسته، غیر سیاسی، غیر قابل درک را به کومه له و حزب کمونیست ایران تحمیل کردندومتاسفانه تلاشهای ما برای جلوگیری از وقوع آن به نتیجه نرسید....
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

یاد و خاطره رفیق تقی پاک ایمان را گرامی می داریم

komalah
  با کمال تاسف اطالع یافتیم که رفیق تقی پاک ایمان ) محمود شفاعت( در اثر سکته قلبی ، بدرود حیات گفته  است. رفیق تقی از اعضای قدیمی حزب کمونیست ایران و از نسل کارگران مبارز و ثابت قدم در نیم قرن  مبارزه در راه رهائی طبقه کارگر بود....
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در محکومیت کشتار گردشگران در اطراف زاخو در اقلیم کردستان

komalah
ارتش جنایتکار ترکیە در ادامە حضور و اقدامات تجاوزگرانە خود در اقلیم کردستان ، امروز چهارشنبە ٢٠ ژوئیە ٢٠٢٢ روستای “پرخ” محل سکونت گردشگران کە اکثر آنها از مناطق جنوب عراق به این مکان توریستی آمده بودند را توپ باران نمود...
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

بیانیه وحدت کومەلە و روند سوسیالیستی کومەلە

komalah
شرایط سیاسی کنونی جامعە ایران و کردستان و نیازهای عاجل مبارزە طبقاتی بیش از هر زمان دیگر، وحدت سوسیالیست‌های این جامعە را می‌طلبد...
سخن روزاطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە حزب کمونیست ایران در ضرورت پیوند خوردن جنبش علیه گرانی با جنبشهای های اجتماعی جاری

komalah
طی روزهای اخیر موج جدید گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم  سرتا سر ایران را فراگرفته است.همانگونه که انتظار می رفت گسترش فقر، فلاکت، بیکاری و یورش بە نان سر سفرە مردم محروم ، زمینه انفجارهای اجتماعی و مردمی از جملە خیزش های اخیر در تعدادی از شهرها و استانهای......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

در پاسخ به نامه سر گشاده جریان انشعابی از حزب کمونیست ایران!

komalah
توضیح: چندی پیش ( اول ماە مە) نامەای سرگشادە از سوی جریان انشعابی از حزب کمونیست ایران خطاب بە رفیق ابراهیم علیزادە در شبکە های اجتماعی انتشار یافت. بدنبال از سوی دبیرخانە کمیتە مرکزی کومەلە جوابیەای بە این نامە فقط در اختیار این جریان قرار دادە شد. دلیل عدم انتشار......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

نامه سرگشاده به: رفقای روند سوسیالیستی کومەلە!

komalah
با سلام های گرم، همانطور کە در جریان هستید کمیتە مرکزی منتخب کنگرە ١٧ کومەلە در پلنوم نهم خود بە تاریخ ٢٨ تیرماە ١٤٠٠ طی قطعنامەای، به سهم خود کنار گذاشتن شما را از حزب کمونیست ایران و کومەلە در سال 1388 ناروا دانست. این ارزیابی در کنگرە ١٨ کومەلە......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه دبیر خانه کمیته مرکزی کومەله درباره دستگیری های شهرستان بانه

komalah
امروز خبری در پاره ای از رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی در مورد دستگیری شماری از فعالین مدنی در شهرستان بانه انتشار یافت. جمهوری اسلامی ادعا می کند که گویا آن ها را در رابطه با کومەله ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) دستگیر کرده است. ما بدینوسیله......