کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

سخن روز اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە حزب کمونیست ایران در ضرورت پیوند خوردن جنبش علیه گرانی با جنبشهای های اجتماعی جاری

komalah
طی روزهای اخیر موج جدید گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم  سرتا سر ایران را فراگرفته است.همانگونه که انتظار می رفت گسترش فقر، فلاکت، بیکاری و یورش بە نان سر سفرە مردم محروم ، زمینه انفجارهای اجتماعی و مردمی از جملە خیزش های اخیر در تعدادی از شهرها و استانهای......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

در پاسخ به نامه سر گشاده جریان انشعابی از حزب کمونیست ایران!

komalah
توضیح: چندی پیش ( اول ماە مە) نامەای سرگشادە از سوی جریان انشعابی از حزب کمونیست ایران خطاب بە رفیق ابراهیم علیزادە در شبکە های اجتماعی انتشار یافت. بدنبال از سوی دبیرخانە کمیتە مرکزی کومەلە جوابیەای بە این نامە فقط در اختیار این جریان قرار دادە شد. دلیل عدم انتشار......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

نامه سرگشاده به: رفقای روند سوسیالیستی کومەلە!

komalah
با سلام های گرم، همانطور کە در جریان هستید کمیتە مرکزی منتخب کنگرە ١٧ کومەلە در پلنوم نهم خود بە تاریخ ٢٨ تیرماە ١٤٠٠ طی قطعنامەای، به سهم خود کنار گذاشتن شما را از حزب کمونیست ایران و کومەلە در سال 1388 ناروا دانست. این ارزیابی در کنگرە ١٨ کومەلە......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه دبیر خانه کمیته مرکزی کومەله درباره دستگیری های شهرستان بانه

komalah
امروز خبری در پاره ای از رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی در مورد دستگیری شماری از فعالین مدنی در شهرستان بانه انتشار یافت. جمهوری اسلامی ادعا می کند که گویا آن ها را در رابطه با کومەله ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) دستگیر کرده است. ما بدینوسیله......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

بیانیه مشترک “کمیته موقت رهبری حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزی کومه له و کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران

komalah
بیانیه مشترک “کمیته موقت رهبری حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزی کومه له و کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران در باره عدم مشروعیت استفادە از نام حزب کمونیست ایران و کومەلە از سوی جمعی از رفقای سابق ما اخیرا دو اطلاعیه در رابطه با برگزاری دو کنگره انتشار یافته است......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در محکوم کردن تجاوز ارتش ترکیه به اقلیم کردستان

komalah
بار دیگر رژیم ارتجاعی و سرکوبگر ترکیه به بهانه حمله به مکان های استقرار حزب کارگران کردستان در رشته کوههای قندیل واقع در شمال اقلیم کردستان از زمین و آسمان تجاوز گسترده ای را به این منطقه آغاز کرده است. ارتش ترکیه باعث مرگ و مجروح شدن شماری از مردم......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

پیام حزب کمونیست ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

komalah
اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر فرا می رسد. پیشاپیش فرارسیدن این روز برزگ و این سنت پایدار کارگری را به کارگران ایران و به همه کارگران و مردم بیزار از ستم و نابرابری در سراسر جهان شادباش می گوئیم. اول ماه مه، نماد اتحاد و همبستگی بین المللی زنان و......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی سخن روز

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە بمناسبت اول ماە مە روز جهانی کارگر

komalah
امسال در شرایطی بە استقبال اول ماە مە روز جهانی کارگر می رویم کە جنگی ضدانسانی در اوکراین کە با تحریک ناتو و در راس آن آمریکا و با یورش دولت امپریالیستی روسیە بە این کشور آغاز شد، بر تمام جهان سایە افکندە است. اگر جنگ برای قدرتهای امپریالیستی و......