کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اسناد و مصوبات کومه له

اسناد و مصوبات کومه له و حزب کمونیست ایران

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامە کنگرە ١٨ کومەلە در بارە مبارزات متحدانە معلمان

-
جامعە ایران در تب و تاب تحولات مهم و سرنوشت سازی بە سر می برد. از یک سو فقر ، بیکاری ،تعمیق شکاف طبقاتی ، همەگیری ویروس کرونا ، همراە با سرکوب خونین و بیرحمانە، و از طرف دیگر، اعتراض ، اعتصابات روزانە ، تنفر از جمهوری اسلامی و امید...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨ کومه له در مورد گسترش مواد مخدر

-
واقعیت تلخ این است کە اعتیاد بە مواد مخدر در کردستان گسترش یافتە است و بسیاری از خانوادها بە شکلی از اشکال با این پدیدە آزار دهنده درگیر هستند. جمهوری اسلامی اگر چە ظاهرا دم از مبارزە با قاچاق و توزیع مواد مخدر میزند اما گسترش ابعاد آن شکی باقی...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه در باره ضرورت وحدت چپ در کردستان

-
با توجە بە وضعیت کنونی جامعە ایران و کردستان، کە اساسی ترین مشخصه آن گسترش اعتراضات گسترده کارگران و سایر اقشار محروم و تحت ستم است، با توجه به شفاف تر شدن صف بندی های سیاسی و نیز با توجه به نزدیک شدن جامعه ایران به یک برآمد تودەای و...
اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگره 18 کۆمەڵه به کارگران ایران

-
دنیای سرمایه دچار یک بحران ویرانگر است و ویروس کرونا ژرفای این بحران را رو کرده است. سرمایه داران و نمایندگان سیاسی آنها تاکنون نتوانسته اند راه حلی برای این بحران بیابند...