کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اسناد و مصوبات کومه له

اسناد و مصوبات کومه له و حزب کمونیست ایران

اسناد و مصوبات کومه لهاطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە برگزاری پلنوم دوم کمیتە مرکزی کومەلە

foad
گزارش سیاسی با نگاهی بە مهمترین رویدادهای اوضاع جهانی از جمله بر ارزیابی از چند مسئله زیر متمرکز شده بود: اول،کلیات : طی صد سال گذشته اغلب جنگ های ویرانگر محلی بوده باشند یا جهانی، علاوه بر اینکه هرکدام مهر ویژگی و دلایل خاص خود را داشته اند، اما اساسا...
اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە خانوادە جانباختگان

foad
خانوادە های بزرگوار جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران! کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را به شما خانوادە عزیز و گرامی جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران تقدیم می کند. شما سالیان متمادی است که از مهر و محبت عزیزان خود و همرزمان ما محروم شده اید......
اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە زندانیان سیاسی دربند

foad
زندانیان سیاسی دربند، رفقای مقاوم و تسلیم ناپذیر! کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را تقدیم شما و خانوادەهای عزیزتان می نماید. کنگرە کومەلە در شرایطی برگزار گردید کە متاسفانە دەها تن از شما کە جایتان در کنار دست ما و در هدایت و رهبری نبرد و اعتراضات روزانە جهت......
اسناد و مصوبات کومه له

گزارش سیاسی کمیته مرکزی کومه له به کنگره 18

foad
روند انحطاط نظام سرمایه داری: اکنون مدتهاست ادعای "پایان تاریخ" و ابدی بودن نظام سرمایه داری کە در اوایل 1990 و به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی جار زده می شد، چون حبابی ترکیده است...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامە کنگرە ١٨ کومه له بارە در جنبش زنان

foad
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از بدو بە قدرت رسیدن تا کنون زندان بزرگی برای اکثر ساکنین آن، بویژە زنان بودە است. این رژیم در بیش از چهار دهە حاکمیت خود کوشیدە است تا حصارهای این زندان بزرگ را با استفادە از اعتقادات مذهبی و...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨کومه له در مورد کولبری

foad
آنچە کە کولبری نام گرفتە است در حقیقتنمی توان نام شغل را بر آن نهاد، بلکه بیش تر نوعی پیش فروش جان و سلامت جسمی مردم زحمتکش کردستان است در مقابلِ تامین یک زندگی بخور و نمیر. کولبری در مرزها حاصل تبعیض سیستماتیک، بیکاری گسترده و رو به افزایش جوانان...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه کنگره 18 کومه له در باره مسئله ملی کرد

foad
خاورمیانه یکی از کانونهای بحران سیاسی در جهان امروز است. این منطقه به نقطه تلاقی تضاد منافع قدرتهای امپریالیستی و دولتهای بورژوائی محلی تبدیل شده است. کشمکش بر سر کسب هژمونی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی این قدرتها، خاورمیانه را به درون جنگها و درگیریهایی کشانده است که هیچ...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨ کومه له در مورد محیط زیست

foad
ماهیتِ سودجویانه نظام سرمایەداری حد و مرزی نمیشناسد، این ماهیت نه تنها زندگی کنونی انسان ها را به تباهی کشانده است، بلکه روند نابودی محیط زیست توسط این سیستم در مسیری قرار گرفته است که آینده بشریت و این کره خاکی را با تهدید جدی روبرو کرده است...