کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

جمهوری چک

اخبار ایران

اعتراضات ضد دولتی در جمهوری چک

روز سه شنبه 14 خردادماه، دهها هزار نفر از شهروندان چک با تجمع در “پراگ” پایتخت خواستار برکناری نخست وزیر این کشور شدند. بنا به گزارش منتشره، نزدیک به 120 هزار نفر در جمهوری چک در اعتراض به فساد در این کشور به خیابانها آمدند و خواستار برکناری “آندری بابیش”......