کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کانون مدافعان حقوق کارگر

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

مصادره اموال، حکم قطعی ومرگ تدریجی علیرضا ثقفی در زندان عادی

komalah
۱۴ سال پیش علیرضا ثقفی پس از بازگشت از اجلاس جهانی کار برای دفاع از حقوق کارگران در چنین روزی در حالیکه از گلزار خاوران باز می گشت دستگیر شد...
اطلاعیه سایر سازمان و نهادهامطالب رسیده

جنبش «بی سقف ها» در برزیل

komalah
یکی از وظایف اصلی کانون مدافعان حقوق کارگر که در طول بیست سال گذشته بدان توجه کرده است و یکی ار رکن های اصلی تبلیغ-ترویج و سازماندهی است تحت (advocate)دفاع و پیشبرد مبارزات کارگران است....
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

سرکوب اول ماه مه دیگر اثر ندارد

komalah
در چند هفته گذشته با اوج گیری تهدیدها، احضارها و دستگیری های گسترده بسیار روشن بود که نیروهای امنیتی اجازه نمی دهند که اول ماه مه مستقل در هیچ کجای ایران برگزار شود و در مقایسه با تمامی کشورها منحصر بفرد است. طبقه کارگر ایران جز تغییر بنیادی راهی در......