کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کارگران جهان

سخن روز

اول مه: مراسمها، راهپیمایی ها و مطالبات کارگران جهان

komalah
پس از کاهش چشمگیر خطر ویروس کرونا (به جز در چین) امسال راهپیمایی های بزرگداشت روز جهانی کارگر در اکثر کشورها، با شکوه برگزار گردیدند. بحران جهانی سرمایه که در شکل تورم و گرانی بی سابقه خودنمایی کرده و افزایش دستمزد و محکوم کردن آتش افروزان جنگ اوکراین نظیر دولت......