کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

محیط زیست

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨ کومه له در مورد محیط زیست

foad
ماهیتِ سودجویانه نظام سرمایەداری حد و مرزی نمیشناسد، این ماهیت نه تنها زندگی کنونی انسان ها را به تباهی کشانده است، بلکه روند نابودی محیط زیست توسط این سیستم در مسیری قرار گرفته است که آینده بشریت و این کره خاکی را با تهدید جدی روبرو کرده است...