کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

روز کارگر در کردستان

سخن روز

“دهه کرامت” و اقدام مضحک استاندار کردستان

komalah
جمهوری اسلامی ده روز فاصله بین روز تولد معصومه دختر امام کاظم با روز تولد امام رضا امام هشتم شیعیان را دهه کرامت نام نهاده است. هر ساله در این ده روز جشنهای تبلیغی و فرمایشی دولتی در همه مناطق شیعه نشین ایران سازمان داده می شود. این ده روز...