کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

حاکمیت

سخن روز

کاهش آستانه تحمل افراد نسبت به همدیگر در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی

komalah
کاهش آستانه تحمل افراد نسبت به همدیگر یکی از مسائل اجتماعی است که در  ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی به حد هشدار آمیزی رسیده است. موسسه آمارگیری گالوپ به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی را عصبانی‌ترین کشورهای دنیا معرفی کرده است.  بر اساس گزارش این موسسه 50 ‌درصد جمعیت ایران...