کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

جانباختگان حادثه ریزش برج متروپل آبادان

مطالب رسیده

برگی از تأریخ تقدیم به خانواده: جانباختگان حادثه ریزش برج متروپل آبادان

شمس الدین  امانتی
در شهریور سال ۱۳۴۱، زمین لرزه ای شهرستان بوئین زهرا را لرزاند که موجب مرگ تعداد زیادی شد. تختی اقدام به جمع آوری کمک مالی کرد وی که می دانست، بوئین زهرا یک منطقه محروم است شخصأ دست به کار شد. تختی گفته بود‌ «مردم جنوب شهر تهران خود به...