کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شمس الدین  امانتی