کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اول ماه مه

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

سرکوب اول ماه مه دیگر اثر ندارد

-
در چند هفته گذشته با اوج گیری تهدیدها، احضارها و دستگیری های گسترده بسیار روشن بود که نیروهای امنیتی اجازه نمی دهند که اول ماه مه مستقل در هیچ کجای ایران برگزار شود و در مقایسه با تمامی کشورها منحصر بفرد است. طبقه کارگر ایران جز تغییر بنیادی راهی در......
سخن روز

پاسخ طبقه کارگر در آستانه تشکیل بیدادگاه رژیم

  روز شنبه دوازدهم مرداد ،سوم اوت بیدادگاه رژیم برای محاکمه اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، امیر حسین محمدی فرد ، عسل محمدی کارگران هفت تپه ،نشریه گام وباز داشتی های اول ماه مه تشکیل خواهد شد. بیدادگاهی که هم بیان جوهر به غایت سرکوبگرانه......