کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعلامیه مشترک

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اعلامیه مشترک هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) و حزب کمونیست ایران در حمایت از اعتصاب معلمین و دانش آموزان مدارس ایران

-
اعلامیه مشترک هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) و حزب کمونیست ایران در حمایت از اعتصاب معلمین و دانش آموزان مدارس ایران...