کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کانی کرمپور