کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کنگرە ١٨ کومەلە

اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە خانوادە جانباختگان

-
خانوادە های بزرگوار جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران! کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را به شما خانوادە عزیز و گرامی جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران تقدیم می کند. شما سالیان متمادی است که از مهر و محبت عزیزان خود و همرزمان ما محروم شده اید......
اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە زندانیان سیاسی دربند

-
زندانیان سیاسی دربند، رفقای مقاوم و تسلیم ناپذیر! کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را تقدیم شما و خانوادەهای عزیزتان می نماید. کنگرە کومەلە در شرایطی برگزار گردید کە متاسفانە دەها تن از شما کە جایتان در کنار دست ما و در هدایت و رهبری نبرد و اعتراضات روزانە جهت......
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامە کنگرە ١٨ کومەلە در بارە مبارزات متحدانە معلمان

-
جامعە ایران در تب و تاب تحولات مهم و سرنوشت سازی بە سر می برد. از یک سو فقر ، بیکاری ،تعمیق شکاف طبقاتی ، همەگیری ویروس کرونا ، همراە با سرکوب خونین و بیرحمانە، و از طرف دیگر، اعتراض ، اعتصابات روزانە ، تنفر از جمهوری اسلامی و امید...