کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کنگره 18 کومه له

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه کنگره 18 کومه له در باره مسئله ملی کرد

foad
خاورمیانه یکی از کانونهای بحران سیاسی در جهان امروز است. این منطقه به نقطه تلاقی تضاد منافع قدرتهای امپریالیستی و دولتهای بورژوائی محلی تبدیل شده است. کشمکش بر سر کسب هژمونی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی این قدرتها، خاورمیانه را به درون جنگها و درگیریهایی کشانده است که هیچ...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه در باره ضرورت وحدت چپ در کردستان

foad
با توجە بە وضعیت کنونی جامعە ایران و کردستان، کە اساسی ترین مشخصه آن گسترش اعتراضات گسترده کارگران و سایر اقشار محروم و تحت ستم است، با توجه به شفاف تر شدن صف بندی های سیاسی و نیز با توجه به نزدیک شدن جامعه ایران به یک برآمد تودەای و...