کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کنفدراسیون اتحادیه های کار،کمیسیون های کارگران، فعالان صنفی و ‌معلمانگری اسپانیاT

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

اعتراض سندیکاهای کارگری اسپانیا به سرکوب کارگران و معلمان در ایران

komalah
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا: در یک بیانیه ی مشروح که روز هفدهم تیر ماه منتشر شده است، سرکوب و بازداشت فعالان صنفی و ‌معلمان در ایران را محکوم کرده و آن را نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی کار دانسته است....