کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کرد

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه کنگره 18 کومه له در باره مسئله ملی کرد

foad
خاورمیانه یکی از کانونهای بحران سیاسی در جهان امروز است. این منطقه به نقطه تلاقی تضاد منافع قدرتهای امپریالیستی و دولتهای بورژوائی محلی تبدیل شده است. کشمکش بر سر کسب هژمونی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی این قدرتها، خاورمیانه را به درون جنگها و درگیریهایی کشانده است که هیچ...