کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

پاساژ گلشن مال تهران