کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

نامه سرگشاده،روند سوسیالیستی کومەلە

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

نامه سرگشاده به: رفقای روند سوسیالیستی کومەلە!

komalah
با سلام های گرم، همانطور کە در جریان هستید کمیتە مرکزی منتخب کنگرە ١٧ کومەلە در پلنوم نهم خود بە تاریخ ٢٨ تیرماە ١٤٠٠ طی قطعنامەای، به سهم خود کنار گذاشتن شما را از حزب کمونیست ایران و کومەلە در سال 1388 ناروا دانست. این ارزیابی در کنگرە ١٨ کومەلە......