کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مهسا (ژینا) امینی

مطالب رسیده

دیروز شلیر، امروز مهسا، فردا ؟

کانی کرمپور
مهسا (ژینا) امینی، شهروند 22 ساله اهل شهرستان سقز که طی روزهای اخیر با حال نامساعد جسمی از بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شده بود،...