کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

معلمان دربند

مطالب رسیده

برگی از تأریخ تقدیم به معلمان دربند در اعتراضات اخیر در ایران تحت سلطه رژیم جمهوری اسلامی.

مردم رزمنده و قهرمان سنندج سیزدهمین روز مقاومت خود را در تأریخ (۱۳ / ۲ / ۱۳۵۹)، پشت سر گذاشتند. سیزده روز مقاومت حماسی توده ها دربرابر سرکوبگران که همه توان خود را بکار انداخته اند تا به خیال خام خود اراده آهنین خلق کُرد را در هم شکنند....