کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مصوب کنگره ١٨کومه

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨کومه له در مورد کولبری

foad
آنچە کە کولبری نام گرفتە است در حقیقتنمی توان نام شغل را بر آن نهاد، بلکه بیش تر نوعی پیش فروش جان و سلامت جسمی مردم زحمتکش کردستان است در مقابلِ تامین یک زندگی بخور و نمیر. کولبری در مرزها حاصل تبعیض سیستماتیک، بیکاری گسترده و رو به افزایش جوانان...