کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مصوب کنگره ١٨کومه

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨کومه له در مورد کولبری

-
آنچە کە کولبری نام گرفتە است در حقیقتنمی توان نام شغل را بر آن نهاد، بلکه بیش تر نوعی پیش فروش جان و سلامت جسمی مردم زحمتکش کردستان است در مقابلِ تامین یک زندگی بخور و نمیر. کولبری در مرزها حاصل تبعیض سیستماتیک، بیکاری گسترده و رو به افزایش جوانان...