کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مسئله ملی

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه کنگره 18 کومه له در باره مسئله ملی کرد

-
خاورمیانه یکی از کانونهای بحران سیاسی در جهان امروز است. این منطقه به نقطه تلاقی تضاد منافع قدرتهای امپریالیستی و دولتهای بورژوائی محلی تبدیل شده است. کشمکش بر سر کسب هژمونی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی این قدرتها، خاورمیانه را به درون جنگها و درگیریهایی کشانده است که هیچ...