کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدومیت