کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مردم آزادی‌خواه و عدالت‌طلب کوردستان

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

اطلاعیه نخست جبهه‌ی مقاومت مردم کوردستان

-
مبارزات شما در جهت نیل به آزادی، به فاز نوینی ورود یافته است. هم اکنون قاطبه‌ی مردم ایران به قیام شما پیوسته‌اند؛ مغزهای‌تان با هم همراه گشته و قلب‌هایتان به هم پیوند خورده است. تلاش‌هایتان را می‌ستاییم و بر اصرار شما برای تحقق آزادی، مباهات می‌‌ورزیم....