کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مجتمع کشت و صنعت کارون