کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مازیار ابراهیمی

مطالب رسیده

تکرار سناریوی سوخته ی مازیار ابراهیمی برای فعالین بازداشت شده

  زانا سعیدزاده جمهوری اسلامی ایران در تمام ٤٣ سال گذشته حاکمیت ننگین خود بر ایران چیزی جز مرگ و فقر و زندان برای مردم نداشت. رژیمی که همان لحظه ی اول به قدرت رسیدنش ماهیت وحشتناک و ضد انسانی خود را نمایان کرد؛ اما آن چیزی که از همان......