کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فقر

اخبار ایران

۹ میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر

komalah
به گفته محمد حسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس رژیم ۹ میلیون خانوار در ایران زیر خط فقر هستند. این نماینده مجلس رژیم می گوید، «وقتی می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور را از جیب مردم حل کنیم، نه تنها فقر را نمی‌توانیم ریشه‌کن کنیم، بلکه فقر......