کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فراپتروسازان نفت ستاره بندرعباس

اخبار ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شرکت فراپتروسازان نفت ستاره بندرعباس

komalah
صبح روز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ ماه، کارگران پروژه‌ای شرکت فراپتروسازان نفت ستاره بندرعباس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند. مطالبه این کارگران افزایش دستمزد و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت است. دور تازه اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت که از دوشنبه ۵......