کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فراخوان حزب کمونست

اخبار ایران

فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونست ایران برای یک مه

-
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در شهر استکلهم به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برابر با روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه، فراخوانی برای برگزاری تجمع انتشار داد. طبق این فراخوان، از همه اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران و همه انسانهای آزادی خواه و برابری طلب......