کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فراخوان به اعتصاب در مدارس