کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

طبقات حاکم

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج و کلاترزان در ارتباط با روز جهانی کارگر

komalah
در آستانه بزرگداشت و برگزاری مراسم  اول ما می روز جهانی کارگر هستیم.  اهیمت روز جهانی کارگر نه تنها به واسطه یادکردن از تاریخ مبارزات طبقاتی، احترام و پاس داشتن طبقه زحمت‌کش و استثمار شده کارگران می‌باشد بلکه در متحدکردن صفوف و تجدید میثاق  همه اقشار ستم دیده و مزدبگیر......