کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

صدور حکم