کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شهر هانوفر

اخبار ایران

تجمع اعتراضی در حمایت از مردم بپاخاسته ایران در شهر هانوفر

-
روز شنبه ۷ خرداد  ماه تجمع اعتراضی با همکاری کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر و فعالین کومه له و همچنین فعالین چپ و کمونیست درشهر هانوفر بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و در حمایت از مردم به پاخاسته ایران و همچنین در حمایت از مردم آبادان آکسیون و تجمع...