کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شرکت واحد

اخبار ایران

تداوم تجمع رانندگان اخراجی شرکت واحد

بنابه گزارش منتشره، روز شنبه 29 تیرماه، برای هشتمین روز متوالی رانندگان اخراجی شرکت واحد با در دست داشتن نوشته ای، مقابل وزارت کار رژیم خواهان بازگشت بکار شدند. آنها با دردست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده، “شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و وزارت کار با پرونده‌سازی ما را......