کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سه تن از بازنشستگان تامین اجتماعی استان کرمانشاه، در جریان تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۱۹ مردادماه این شهروندان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

اخبار کردستان

بازداشت سه تن از بازنشستگان معترض کرمانشاه

komalah
سه تن از بازنشستگان تامین اجتماعی استان کرمانشاه، در جریان تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۱۹ مردادماه این شهروندان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند....