کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

پیام کنگره سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد به کارگران ایران

komalah
کنگره سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد در پی دریافت پیامی از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد متعاقبا پیامی به کارگران ایران ارسال داشته است. در این پیام آمده است:...