کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سلاح هسته ای