کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە خانوادە جانباختگان

-
خانوادە های بزرگوار جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران! کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را به شما خانوادە عزیز و گرامی جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران تقدیم می کند. شما سالیان متمادی است که از مهر و محبت عزیزان خود و همرزمان ما محروم شده اید......
اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە زندانیان سیاسی دربند

-
زندانیان سیاسی دربند، رفقای مقاوم و تسلیم ناپذیر! کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را تقدیم شما و خانوادەهای عزیزتان می نماید. کنگرە کومەلە در شرایطی برگزار گردید کە متاسفانە دەها تن از شما کە جایتان در کنار دست ما و در هدایت و رهبری نبرد و اعتراضات روزانە جهت......