کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

زندانیان سیاسی دربند

اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە زندانیان سیاسی دربند

-
زندانیان سیاسی دربند، رفقای مقاوم و تسلیم ناپذیر! کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را تقدیم شما و خانوادەهای عزیزتان می نماید. کنگرە کومەلە در شرایطی برگزار گردید کە متاسفانە دەها تن از شما کە جایتان در کنار دست ما و در هدایت و رهبری نبرد و اعتراضات روزانە جهت......