کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

زنان سرپرست

اخبار ایران

بودن 50 در صد زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر

-
بنابر گزارش رسمی نهادهای رژیم در پی افزایش تورم و عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار که معادل 50 درصد این زنان می باشند زیر خط فقر قرار دارند....