کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

رژیم پهلوی و اسلامی

سخن روز

مردمی که تجربه دو رژیم پهلوی و اسلامی را دارند، زیر بار حکومت مجاهدینی و رضا شاهی نخواهند رفت 

komalah
بعد از 43 سال از فساد و استبداد اسلامی که میلیونها نفر را با فقر، بیکاری، تبعیض، بی حقوقی  و خفقان روبرو کرده است، اکنون اکثریت قاطع مردم کشور نه تنها خواهان تغییر رژیم اسلامی هستند، بلکه میلیونها نفر از کارگران، معلمان، بازنشستگان، مردم کردستان و اقلیت های ملی و...