کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

دشت عباس دهلران

اخبار ایران

آغاز اعتصاب کارگران پروژه ای دشت عباس دهلران

-
روز سه شنبه 13 اردیبهشت ماه کارگران پروژه ای منطقه دشت عباس شهرستان دهلران در اعتراض به اجرا نشدن قوانین کمپین ۲۰ /۱۰ دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. کارگران پروژه ای نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت هستند. این کارگران......