کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

درماندگی رژیم در مقابل موج اعتراضات

سخن روز

درماندگی رژیم در مقابل موج اعتراضات رو به گسترش مردم

komalah
سران جمهوری اسلامی در برابر امواج اعتصابات، اعتراضات و گردهمائی مبارزاتی به هذیان گوئی افتاده اند. خامنه ای کسانی را مسخره کرده که نشان میدهند رژیمش بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. اما یکی از نشانه های در خطر سقوط قرار گرفتن هر رژیمی فقدان بصیرت از جانب کاربدستان اصلی...