کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

دانشگاه‌های آزاد

اخبار ایران

نارضایتی کارمندان و هیات علمی دانشگاه‌های آزاد شهرهای مختلف

komalah
جمعی از کارمندان و هیات علمی دانشگاه‌های آزاد شهرهای دزفول، شوشتر، قزوین، کرمانشاه و… در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و اجرا نشدن همسا‌ن سازی، در محوطه دانشگاه های خود دست به تجمع زدند. معترضان به پرداخت نشدن حقوق و کاهش ماهیانه حقوقهای خود اعتراض دارند. همسان‌سازی حقوق خواسته مشترک......