کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

خوابگاه دانشگاه امیر کبیر